International blasphemy expert Prof David Nash responds to police investigation of Stephen Fry